algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van nooosugar.nl

1. Algemeen

1.1. nooosugar.nl is een handelsnaam van nooosugar.nl, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33207025. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van nooosugar.nl met haar klanten, de kopers van haar producten via het internet.

1.2. Door het gebruik van de internetsite nooosugar.nl en/of een bestelling te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3. De voorwaarden zijn via www.nooosugar.nl te downloaden en op te slaan. Op verzoek van de klant zullen de voorwaarden per e-mail of per post toegezonden worden.

1.4. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van nooosugar.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door nooosugar.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.7. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

2. Totstandkoming

2.1. Alle aanbiedingen van nooosugar.nl zijn vrijblijvend.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order bevestiging door nooosugar.nl via de internetsite is verstuurd naar de klant. nooosugar.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant medegedeeld. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de koop kosteloos te annuleren.

3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De klant dient te betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan deze bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van nooosugar.nl.

3.3. De klant geeft nooosugar.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

3.4. nooosugar.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay-out of typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Levering

4.1. De producten van nooosugar.nl zijn handgemaakt en uit diverse landen geïmporteerd. De door nooosugar.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan nooosugar.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

4.2. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient nooosugar.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

4.3. Overschrijding van de door nooosugar.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.4. Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 14 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail, fax of brief aan nooosugar.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving, aan de klant geretourneerd.

5. Verzending

5.1. De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door de online shop van nooosugar.nl  berekend. De pakketten worden via Post.nl aangeboden. In geval dat een pakket niet bij de klant kan worden aangeboden, laat Post.nl een bericht bij de klant achter. Deze heeft dan nog 1 week de tijd om het pakket af te halen op een postkantoor in de buurt. Indien de periode waarin de klant het pakket af kan halen verstreken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar nooosugar.nl. Wil de klant na deze periode het pakket nogmaals verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden. De door nooosugar.nl verzonden pakketten worden met 'handtekening voor ontvangst' verzonden en zijn voorzien van een Track & Trace "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door Post.nl een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door nooosugar.nl geleverde artikelen rusten, dienen geheel en onvoorwaardelijk door de klant gerespecteerd te worden.

7. Controle, herroepingsrecht en reclameren

7.1.Het geleverde product dient direct na ontvangst door de klant gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Kleine oneffenheden en afwijkingen in kleur en vorm gelden niet als gebrek, aangezien het hier handgemaakte producten betreft.

7.2. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen.

7.3. Indien de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, heeft hij gedurende veertien (14) dagen het recht om het product te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de retourprocedure als beschreven in artikel 8 strikt gevolgd is. Het aankoopbedrag wordt dan uiterlijk binnen dertig (30) dagen door nooosugar.nl terugbetaald. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

7.4. De klant heeft gedurende veertien (14) dagen het recht om het product te ruilen voor hetzelfde product in een andere maat of kleur. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de retourprocedure als beschreven in artikel 8 strikt gevolgd is. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

7.5. Eventuele gebreken aan het artikel dienen uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan nooosugar.nl te worden gemeld. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft nooosugar.nl de keuze het artikel na retournering daarvan, conform de procedure beschreven in artikel 8, te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de verkoopprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. In geval van een aantoonbaar gebrek zal nooosugar.nl de retournerings kosten voor haar rekening nemen.

8. Procedure retournering product

8.1. In alle gevallen van retournering geldt dat het door de klant teruggezonden artikel zich in originele, ongebruikte en ongedragen staat dient te bevinden met alle oorspronkelijke etiketten en labels nog aangehecht en in de oorspronkelijke verpakking. Indien het geretourneerde artikel hier niet aan voldoet wordt het onder rembours terug gestuurd naar de koper.

8.2. Bij retournering dient door de klant de volgende procedure gevolgd te worden:

1.   Stuur binnen zeven (7) werkdagen na levering van het artikel een e-mail naar info@nooosugar.nl. Vermeld daarin de reden voor het terugzenden, het ordernummer en eventueel de gewenste nieuwe maat of kleur.

2.   U ontvangt daarna van ons een e-mail waarin uw retournummer vermeld staat.

3.   Noteer uw retournummer op uw pro-forma retourfactuur, die bijgesloten is in uw aankoop.

4.   Vink het vakje aan voor het artikel dat u terug wilt sturen op de pro-formaretourfactuur.

5.   Plaats de pro-forma retourformulier en het artikel in de originele verpakking inclusief eventueel bijgeleverde zwart/witte nooosugar.nl hoes en vulmateriaal tegen beschadiging. Sluit de doos goed af met plakband.

6.   Stuur het pakket binnen 5 dagen na ontvangst van uw retournummer naar het volgende adres:
nooosugar.nl
Donker Curtiusstraat 73
1051 MC  Amsterdam

7.   Geef het pakket af bij het postkantoor. U betaalt zelf de verzendkosten.

9. Aansprakelijkheid/Overmacht

9.1. nooosugar.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen klant en nooosugar.nl, dan wel tussen nooosugar.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van nooosugar.nl.

9.2. Indien nakoming onmogelijk is doordat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal nooosugar.nl de koper daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven en heeft de klant recht op kosteloze teruggave van het door hem aan nooosugar.nl betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33207025.